پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

این شرکت شرکت با راه اندازی واحد پولیش آینه ای قادر به ایجاد سطح آینه ای در انواع غلطک ها می باشد.از این تکنولوژی در ایجاد سطح آینه ای در غلطک های صنایع، پلاستیک، چاپ ،تولید فیلم و شیشه استفاده می شود.

تصاویر

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش پولیش آینه اییایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

پولیش آینه ایی

فهرست